polysemy-methodology-composite

polysemy-methodology-composite

Functions for using polysemy-methodology in conjunction with composite.